vision-01

พันธกิจ

บริษัทมีปณิธานที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของ ส.ขอนแก่น เป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภค โดยมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป ที่มีรสชาติดี สดสะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้กรรมวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรม ที่ทันสมัย ถูกสุขอนามัย โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก และนี่เองจึงเป็นที่มาของประโยค “สะอาด…วางใจ ได้” ซึ่งเป็นนโยบายคุณภาพของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อคำนึงถึงวิธีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ส.ขอนแก่น ยังมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ให้มีความ สะดวกและง่ายต่อการรับประทานมากขึ้น เพื่อให้อาหารไทยพื้นเมือง กลับมาเป็นส่วนหนึ่งใน การใช้ชีวิตของคนไทย ผ่านนโยบาย “หนึ่งครัวเรือน หนึ่งผลิตภัณฑ์ จาก ส. ขอนแก่น”หรือ “ One Household Product from S. Khonkaen (OHOP)” นโยบายนี้มุ่งหวังให้ทุกครัวเรือน มีสินค้าของ ส.ขอนแก่น คู่ครัวไว้อย่างน้อย 1ผลิตภัณฑ์ ทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ จะเป็นผู้นำด้านอาหารไทยของ ส.ขอนแก่น