Eng | ไทย
menu

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการบริหาร

Required 1 ตำแหน่ง

(ประจำสำนักงานใหญ่)
- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานที่ทนภาวะกดดันได้ดี

Technician

Required 3 ตำแหน่ง

(ประจำโรงงานบางพลี)
- วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ชอบความท้าทาย
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก

Production/QC Supervisor

Required 3 ตำแหน่ง

(ประจำโรงงานบางพลี)
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจชอบความท้าทาย
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก

Engineer Manager

Required 1 ตำแหน่ง

(ประจำโรงงานบางพลี)
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานวิศวกรรม/ซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์
- ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก

Production Manager

Required 1 ตำแหน่ง

(ประจำโรงงานบางพลี)
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
- มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์
- ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก

Planning Manager

Required 1 ตำแหน่ง

(ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารการวางแผนการผลิต
- มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์
- ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก

MARKETING EXECUTIVE/ MARKETING MANAGER (QSR)

Required 1 ตำแหน่ง

(ประจำสำนักงานใหญ่)
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารการตลาดในธุรกิจร้านอาหาร
- มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
- ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก

Marketing Manager (Seafood/Snack)

Required 2 ตำแหน่ง

(ประจำสำนักงานใหญ่)
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารการตลาดในสินค้าประเภทอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ และงบประมาณในระยะยาว
- มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
- มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก

Sales Manager (Food Service)

Required 1 ตำแหน่ง

(ประจำสำนักงานใหญ่)
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการขายในกลุ่มโรงแรม, ร้านอาหาร , Catering, ผับ หรือกลุ่มทัวร์
- มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำแผนการขายเชิงกลยุทธ์ และงบประมาณในระยะยาว
- มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
- มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก

Warehouse Manager

Required 1 ตำแหน่ง

(ประจำโรงงานบางพลี)
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ, โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารคลังสินค้า
- มีความรู้ / ความสามารถที่ดีในการจัดทำระบบแผนงานของคลังสินค้า
- มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
- มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุและผล
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก