ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2564

 

ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลใหญ่ ทองคำแท่ง 10 บาท พร้อม GIFTSET  จำนวน 1 รางวัล

 

 

 

ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลทองคำแท่ง 1 สลึง พร้อม GIFTSET  จำนวน 100 รางวัล

 

 

ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล GIFT VOUCHER พร้อม GIFTSET จำนวน 100 รางวัล

 

 

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ผู้โชคดี ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้โชคดี ต้องทำตามเงื่อนไขและกติกาการร่วมกิจกรรมข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด
3. ผู้โชคดี จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการรับรางวัลทางโทรศัพท์ เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์ และผู้โชคดีต้องสามารถยืนยันการรับของรางวัล ด้วยการโดยการแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายใบเสร็จที่ได้รับรางวัล รวมถึง ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด/ร้องขอจากผู้โชคดี เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการรับของรางวัล โดยเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้โชคดีในวันและเวลาทำการของสัปดาห์ถัดไปหลังประกาศผล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล หากผู้โชคดีไม่รับสาย ไม่ติดต่อกลับ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ครบถ้วน จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป และถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์การแลกรางวัลโดยไม่ต้องบอกกล่าวใด ๆ อีก
4. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการซื้อสินค้าในเครือ ส.ขอนแก่น ที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทางออนไลน์ หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการยกเลิกออเดอร์ ขอตัดสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้โชคดีทุกกรณี
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทองคำแท่ง 1 สลึง หรือ ทองคำแท่ง 10 บาท พร้อม Gift Set สินค้า ส.ขอนแก่น ต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/255 อาคาร ส.ทาวเวอร์ หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โดยต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนเพื่อรับของรางวัล หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานของผู้ที่ได้รับรางวัล (ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย) เพื่อรับของรางวัล ในกรณีหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป และหากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานมารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ของรางวัลนั้นในกิจกรรมอื่นต่อไป
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรของขวัญใช้แทนเงินสด มูลค่า 1,000 บาท พร้อม Gift Set สินค้า ส.ขอนแก่น บริษัทฯ จะทำการส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายเกี่ยวกับของรางวัลจากการขนส่งทางไปรษณีย์ทุกกรณี  หากของรางวัลที่ขนส่งทางไปรษณีย์ถูกตีกลับคืนมาเนื่องจากไม่มีผู้รับ หรือที่อยู่ไม่ชัดเจน ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการส่งของรางวัลให้ซ้ำอีก ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/255 อาคาร ส.ทาวเวอร์ หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากผู้โชคดีไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ของรางวัลนั้นในกิจกรรมอื่นต่อไป
7. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทฯ จะไม่จัดหาของรางวัลอื่นมาทดแทน หากผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับรางวัลดังกล่าว
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการมอบรางวัล หรือเรียกคืนของรางวัล ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้โชคดีไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมนี้

ข้อตกลงอื่น ๆ 
1. ผู้โชคดีต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
2. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.104/2544  และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) หากไม่มีการชำระภาษี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการมอบของรางวัลจนกว่าจะมีการดำเนินตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และผู้โชคดีต้องนำมูลค่าของรางวัลไปคำนวณรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีด้วย
3. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าร่วมสนุกเท่านั้น จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการของของรางวัลทุกกรณี หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยตรงด้วยตนเอง
4. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทฯ ในเครือ ส.ขอนแก่น และบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ผลิตโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวมถึงครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
กับทางบริษัทฯ ได้